شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

سنجش از دور (ERDAS Imagine)

• آشنایی با تصاویر ماهواره ای به¬ویژه تصاویر لندست و نحوه ترکیب باندهای مختلف

• استفاده از طبقه بندی نظارت شده و نشده جهت آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی طی بازه های زمانی مختلف

• استفاده از مدل ترکیبی تغییرات کاربری اراضی و هیدرولوژی متناسب با آن (HEC-HMS) جهت بررسی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر سیکل هیدرولوژی حوضه های آبخیز

fa_IRPersian
No products in the cart.