شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

محبوبه حیدری


نام : محبوبه
نام خانوادگي : حیدری
سمت : کارشناس مطالعات میکروسکپی
تخصص اصلی : پتروژنز سرپانتینیت ها

سوابق تحصیلی:

– کارشناسی: زمین شناسی، بهمن 1379الی بهمن 1383 دانشگاه تربیت معلم تهران.
– کارشناسی ارشد: پترولوژی، مهر 1388الی شهریور 1391 دانشگاه تهران.

مقاله علمی و پژوهشی:

– داریوش اسماعیلی، محبوبه حیدری، رضا مقدور مشهور، مطالعه پتروگرافی و ریزساختارهای سرپانتینیت های کمپلکس سیخوران (جنوب شرق کرمان)، مجله فصلنامه علوم زمین ( در نوبت چاپ).

مقالات در سمینارها:

– محبوبه حیدری، داریوش اسماعیلی، رضا مقدور مشهور-تعیین دما و نوع دگرگونی بر اساس کانی شناسی و منشا سرپانتینیت ها در ناحیه سیخوران( استان کرمان). (ارائه در شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، دانشگاه شیراز- سال 1391).

– Maghdour-Mashhour R., Heidari M., Esmaeily D. Serpentinised peridotites Sikhoran mafic- ultramafic complex (Southern Iran): Petrological and geochemical constraints on serpentinization processes and tectonic setting. The 6th International siberian Early career Geoscientists conference.

No products in the cart.