شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

ژئوکرونولوژی

سن سنگها یا رخدادهای ثانویه (مانند دگرسانی یا دگرگونی) می تواند با استفاده از روش های Sm-Nd,(Ar-Ar), U-Pb, Rb-Sr,K-Ar قابل اندازه گیری باشد. مراحل یک فرآیند سن سنجی به شرح زیر است:

• انتخاب روش سن سنجی
• جمع آوری نمونه
• آماده سازی نمونه
• پرتودهی نمونه ها در یک رآکتور هسته ای برای روش آرگون-آرگون
• اندازه گیری غلظت ایزوتوپ های مادر و دختر با دقت بالا با استفاده از دستگاه TIMS
• محاسبه سن ظاهری و تفسیر نتایج

راهکار مورد استفاده برای سن سنجی (روش سن سنجی) به نوع سنگها (ماگمایی، دگرگونی یا رسوبی)، ترکیب نمونه و تخمین یا چینه شناختی توده مادر بستگی دارد. غلظت ایزوتوپهای مادر و دختر و همچنین سن ظاهری نمونه ها با دقت بالا قابل اندازه گیری است. اما در بسیاری از موارد سن اندازه گیری شده ممکن است سن واقعی رخداد زمین شناختی نباشد. سن ظاهری ممکن است متاثر از رخدادهای پس-ته نشستی و یا پس از تشکیل سنگها باشد. آلودگی طبیعی رسوبات شیمیایی با مواد تخریبی میتواند روی نتایج سن سنجی رخداد دیاژنز تاثیرگذار باشد.
برخی از فنون محاسبات وجود دارند که از طریق آنها میتوان سن اولیه سنگ را از سن رخدادهای بعدی تفکیک کرد. این روشها شامل سن سنجیهای ایزوکرون یا تکنیک تعیین سن آرگون-آرگون به روش گرمادهی گام به گام مربوط به روشهای تعیین سن پتاسیم-آرگون می باشد. در تکنیک تعیین سن آرگون-آرگون مقدار پتاسیم و آرگون در یک مقدار واحد از نمونه اندازه گیری میشود. ابتدا نمونه در یک رآکتور هسته ای پرتودهی می شود، که در نتیجه آن نترون های سریع مقداری از پتاسیم39 به آرگون39 تبدیل می شود. پس از پرتودهی کانی آرگون به صورت بخشی و به تدریج در نتیجه گرمایش آزاد می شود.
نتیجه کار یکسری سن های طاهری می باشد که از طریق آنها اطلاعات مفیدی در مورد تاریخچه زمین شناختی و سن نمونه ها قابل استنداد است. فنون خاصی برای سن سنجی نمونه های رسی نیز ابداع شده است.
خدمات ژئوکرونولوژی این شرکت شامل روش های سن سنجی برای تمامی انواع نمونه های زمین شناختی با استفاده از تجهیزات آنالیز می باشد. ما قادر به ارائه مشاوره در مورد انتخاب روش سن سنجی، نمونه برداری و تفسیر داده ها هستیم، که نتیجه آن داده های زمین شناختی با معنی می باشد.
برای سن سنجی یک نمونه تک کانی تنها چندده میلی گرم از نمونه کافی می باشد.
برای سنگها چندصد میلی گرم آنالیز مورد نیاز است.
اندازه نمونه سنگی اولیه برای جدایش کانی ها بستگی به نوع کانی های جداسازی شده و مقدار و نوع کانی های همراه موجود در نمونه می باشد.
برای نمونه های سن سنجی ارسال اطلاعاتی در مورد نوع سنگ، تاریخچه زمین شناختی، نوع رخداد مورد نظر برای سن سنجی و سن تخمینی سنگ مورد نیاز می باشد.
لیست انواع روش های سن سنجی به شرح جدول زیر است.

No products in the cart.