شماره تماس: 02144955024
شنبه - چهارشنبه 9 صبح تا 5 ب ظ

کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی

• پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیکی با تأکید بر حرکات دامنه ای (به ویژه زمین لغزش) با استفاده از مدل های تحلیل مکانی و آماری از جمله : رگرسیون لجستیک، تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی (روش جمع کیفی)

• استفاده از مدل های آماری چند متغیره در بحث مخاطرات محیطی (جریان واریزه ای، گالی، زمین لغزش و …) مانند مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای

• استفاده از GIS و تحلیل های مکانی آن در مباحث فیزیوگرافی حوضه های آبخیز

• مدل های آسیب پذیری، پتانسیل خطر و ریسک سیلاب با استفاده از تکنیک های وزنی در محیط GIS

• مدلسازی شاخص آسیب پذیری سواحل با استفاده از داده های هیدروگرافی، توپوگرافی، لندفرم ها، شبکه های ارتباطی و …

• مدلسازی بارش – رواناب با استفاده از مدل SCS و متغیرهای بارش و شماره منحنی

fa_IRPersian
No products in the cart.